Реєстрація кооперативу (кооперативної організації — кооперативу або кооперативного об’єднання)

SergienkoLawyers > Реєстрація кооперативу (кооперативної організації — кооперативу або кооперативного об’єднання)

Нормативно-правова база:

З.У. Про кооперацію (укр.)

Закон Украины Про кооперацию (рус.)

 

кооперативна організація — кооператив або кооперативне об’єднання;

кооператив — юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування;

виробничий кооператив — кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку;

обслуговуючий кооператив — кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу;

споживчий кооператив (споживче товариство) — кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів;

Особливості функціонування сільськогосподарської кооперації визначаються Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію» :

З.У. Про сільськогосподарську кооперацію (укр.)
З.У. О сельскохозяйственной кооперации (рус.)

Порядок створення кооперативу

Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах. Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників. Рішення про створення кооперативу приймається його установчими зборами.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові, дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, — дані документа, який його замінює); для юридичної особи — прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу — підписом її уповноваженого представника.
Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи. При створенні кооперативу складається список членів та асоційованих членів кооперативу, який затверджується загальними зборами.

Статут кооперативу

Статут кооперативу повинен містити такі відомості:

1) найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;
2) мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;
3) склад його засновників;
4) умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього;
5) права і обов’язки членів та асоційованих членів кооперативу;
6) порядок внесення змін до статуту кооперативу;
7) порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати;
8) форми участі членів кооперативу в його діяльності;
9) порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також  порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;
10) порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;
11) порядок розподілу його доходу та покриття збитків;
12) порядок обліку і звітності у кооперативі;
13) порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов’язаних з цим майнових питань;
14) порядок скликання загальних зборів;
15) умови і порядок повернення паю.

Член кооперативу

Членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу. Членом кооперативу може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку і виявила бажання брати участь у його діяльності. Кооператив зобов’язаний вести облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство.

Вступ до кооперативу

Вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначених його статутом. Рішення правління чи голови кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами його членів. Порядок прийняття такого рішення та його затвердження визначається статутом кооперативу.

Кооперативне об’єднання

Кооперативне об’єднання — спілка, ліга, асоціація, альянс та інші форми добровільного об’єднання кооперативів за видами діяльності чи територіальною ознакою з метою створення сприятливих умов для діяльності кооперативів, що входять до його складу, та їх членів. Членом кооперативного об’єднання також може бути інше кооперативне об’єднання.
Кооперативні об’єднання створюються та діють з місцевим (сільським, селищним, міським, районним, обласним, республіканським в Автономній Республіці Крим) або загальнодержавним статусом і є некомерційними організаціями. Члени кооперативного об’єднання будь-якого рівня — кооперативи, кооперативні об’єднання — зберігають статус юридичної особи.

Статут кооперативного об’єднання

Кооперативне об’єднання діє на підставі статуту, який затверджується установчими зборами (конференцією, з’їздом) уповноважених представників кооперативів, кооперативних об’єднань.
Статут кооперативного об’єднання повинен містити:
1) найменування, статус та місцезнаходження кооперативного об’єднання;
2) перелік його членів;
3) порядок прийняття, внесення змін до статуту;
4) мету створення і завдання, а також вичерпний перелік видів діяльності кооперативного об’єднання;
5) порядок створення та повноваження органів управління та ревізійно-контрольних органів кооперативного об’єднання;
6) умови і порядок вступу та виходу з кооперативного об’єднання;
7) права та обов’язки членів кооперативного об’єднання;
8) порядок встановлення розміру та сплати вступного, членського та інших внесків;
9) порядок прийняття рішень органами управління кооперативного об’єднання;
10) джерела формування, порядок розпорядження та використання майна кооперативного об’єднання;
11) порядок утворення та використання фондів;
12) порядок розподілу доходів та погашення збитків кооперативного об’єднання;
13) майнову відповідальність кооперативного об’єднання та його членів;
14) порядок обліку і звітності в кооперативному об’єднанні;
15) порядок ліквідації та реорганізації кооперативного об’єднання та вирішення пов’язаних з цим майнових питань.