Ліквідація бізнесу (юридичної особи або фізичної особи-підприємця)

SergienkoLawyers > Ліквідація бізнесу (юридичної особи або фізичної особи-підприємця)
Відповідно до українського законодавства передбачена можливість ліквідувати:
1) юридичну особу
2) фізичну-особу-підприємця
Юридична особа ліквідується:
1) за рішенням її учасників або органу ЮО, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв’язку із закінченням строку, на який було створено ЮО, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;
2) за рішенням суду про лікв. ЮО через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника ЮО або відповідного органу державної влади;
3) за рішенням суду про лікв. ЮО в інших випадках, встановлених законом, за позовом відповідного органу державної влади;
Якщо з позовом про лікв. ЮО звернувся орган державної влади, лікв. може бути призначений цей орган, якщо він наділений відповідними повноваженнями.
Якщо вартість майна ЮО недостатня для задоволення вимог кред., ЮО здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

                                                            Порядок ліквідації юридичної особи

             З дати внесення до ЄДР ЮО та ФОП запису про рішення засновників (учасників) ЮО, суду або уповноваженого ними органу щодо лікв. ЮО лікв. комісія (ліквідатор) зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості ЮО, що лікв., та письмово повідомити кожного з боржників про припинення ЮО в установлені цим Кодексом строки. Ліквідаційна комісія (лікв.) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників ЮО.Лікв. комісія (лікв.) зобов’язана повідомити учасників ЮО, суд або орган, що прийняв рішення про припинення ЮО, про її участь в інших ЮО та/або надати відомості про створені нею господарські товариства, дочірні підприємства.

              Під час проведення заходів щодо лікв. ЮО до завершення строку пред’явлення вимог кред. лікв. комісія (лікв.) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кред. під час лікв. ЮО.

            Лікв. комісія (лікв.) вживає заходів щодо інвентаризації майна ЮО, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших ЮО, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб. У випадках, установлених законом, лікв. комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежноїоцінки майна ЮО, що припиняється.

          Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів ЮО (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників ЮО, що припиняється.  Ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування, повертаються їм лікв.комісією (ліквідатором).
Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків,зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування лікв. комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів ЮО (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку. До моменту затвердження лікв. балансу лікв. комісія (ліквідатор) складає та подаєорганам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

    Лікв. комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред’явлення вимог кред. складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна ЮО, що ліквідується, перелік пред’явлених кред. вимог та результат їх розгляду. Проміжний лікв. баланс затверджується учасниками ЮО, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію ЮО.
Виплата грошових сум кред. ЮО, що лікв., у тому числі за податками,зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому статтею 112 ЦК.
У разі недостатності в ЮО, що лікв., коштів для задоволення вимог кред. лікв. комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна ЮО.
До затвердження лікв. балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період. Після завершення розрахунків з кред. лікв. комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками ЮО, судом або органом, що прийняв рішення про припинення ЮО, та забезпечує подання органам доходів і зборів.
Майно ЮО, що залишилося після задоволення вимог кред. (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам ЮО, якщо інше не встановлено установчими документами ЮО або законом.
Документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам. Лікв. комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення ЮО в установлений законом строк.

                                                            Задоволення вимог кредиторів

У разі лікв. платоспроможної ЮО вимоги її кред. задовольняються у такій черговості:

 У 1 чергу: зад. вимоги з приводу відшкодування шкоди, яка завдана каліцтвом, або іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та інші вимоги кред., які забезпечені заставою чи іншим способом;
у 2 чергу: зад. вимоги щодо працівників, які пов’язані з трудовими відносинами, вимогами  авторів про плату за використання результатів їх інтелектуальної та творчої діяльності;
у 3 чергу: зад. вимоги з приводу податків та зборів
у 4 чергу: зад. всі інакші вимоги.
Вимоги однієї черги мають бути зад. пропорційно сумі тих вимог, що належать кожному кред. цієї черги. Черговість зад. вимог кред. за договорами страхування визначається законом. У разі відмови лікв. комісії у зад.вимог кред. або ухилення від їх розгляду кред. має право протягом одного місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до лікв. комісії. За рішенням суду вимоги кред. можуть бути зад. за рахунок майна, що залишилося після лікв. ЮО. Вимоги кред., заявлені після спливу строку, встановленого лікв. комісією для їх пред’явлення, зад. з майна ЮО, яку лікв., що залишилося після зад. вимог кред., заявлених своєчасно.
Вимоги кред., які не визнані лікв. комісією, якщо кред. у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у зад. яких за рішенням суду кред. відмовлено, а також вимоги, які не зад. через відсутність майна ЮО, що лікв., вважаються погашеними.