Ліцензія на медичну практику

SergienkoLawyers > корпоративне право  > Ліцензія на медичну практику

Ліцензія на медичну практику

Що таке медична практика? 

Медична практика — вид господарської діяльності у сфері охорони здоров’я, який здійснюється закладами охорони здоров’я та фізичними особами — підприємцями, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, з метою надання видів медичної допомоги, визначених законом, і медичного обслуговування.
Медпрактику можуть здійснювати як юридичні особи (незалежно від форми власності), так і фізособи-підприємці, якщо він дотримуються кваліфікаційних, організаційних, інших спеціальних вимог, установлених  Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України №49.

Оформлення ліцензії на медпрактику в Україні – документи, порядок і строки

Перед тим як подавати пакет документів на розгляд в ліцензійну комісію, спочатку необхідно отримати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики. Термін видачі висновку становить 10 робочих днів.
Після отримання висновку від СЕС, можна формувати пакет документів для подання в орган ліцензування при Міністерстві охорони здоров’я. Вичерпний перелік документів:
 • виписка з ЄДР;
 • засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видана за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;
 • відомості про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 • відомості про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів із стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 • відомості про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності.
Строк видачі ліцензії становить 10 робочих днів від дати реєстрації заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії видається або надсилається заявнику поштою протягом трьох робочих днів із дня винесення відповідного рішення. Підставами для відмови у видачі ліцензії можуть бути:
 • недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;
 • невідповідність заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам.
Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо: заява подана (підписана) особою, яка не має на те повноважень; документи оформлені з порушенням вимог законодавства. Вимоги для отримання медичної ліцензії Основними умовами для позитивного результату при отриманні ліцензії на здійснення медичної практики є:
 • наявність матеріально-технічної бази;
 • наявність нормативно-правових документів; наявність персоналу з кваліфікацією, що відповідає заявленим видам діяльності.
Матеріально-технічна база означає наявність у ліцензіата відповідних санітарних норм і правил приміщень (кабінету); наявність приладів, обладнання, оснащення відповідно до табеля оснащення виробами медичного призначення лікувальних та діагностичних кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів, стаціонарних відділень лікарень. При цьому засоби вимірювальної техніки повинні бути метрологічно повірені. Забороняється використання одного кабінету для медичної практики за різними функціональними напрямками. Можливе використання приміщень (кабінетів) різними суб’єктами господарювання. Таке використання повинно підтверджуватися договорами найму, оренди (суборенди), та відповідними документами (актами).
Нормативно-правова база – це наявність затверджених у відповідному порядку:
 • статуту (положення), структуру, штатний розпис, перелік обладнання відповідно до табеля оснащення закладу охорони здоров’я;
 • номенклатуру справ з медичної та фармацевтичної документації;
 • посадові інструкції для працівників закладу охорони здоров’я;
 • правила перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’я;
 • перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці; стандарти сестринського (медичного) догляду;
 • правила та інструкції виконання маніпуляцій та процедур;
 • положення про структурних підрозділах;
 • локальні клінічні протоколи (маршрути пацієнтів) згідно з клінічними протоколами та медичними стандартами, затвердженими МОЗ України; інформацію про порядок дій при невідкладних станах;
 • правила та інструкції про порядок взаємодії структурного підрозділу з іншими структурними підрозділами закладу охорони здоров’я та / або іншими закладами охорони здоров’я;
 • інструкцію щодо правил миття й знезараження рук;
 • внутрішній контроль якості надання медичної допомоги;
Кваліфікація персоналу повинна бути підтверджена:
 • дипломом про вищу медичну освіту державного зразка;
 • сертифікатом лікаря-спеціаліста встановленого зразка, виданим вищими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України № 359;
 • сертифікат провізора-спеціаліста встановленого зразка, виданим вищими фармацевтичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації відповідно до Положення про порядок проведення атестації провізорів, затвердженого наказом МОЗ України № 818;
 • посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з лікарських спеціальностей затвердженого зразка, наведеного у додатку 4 до Положення про порядок проведення атестації лікарів;
 • посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за провізорської спеціальності встановленого зразка, наведеного у додатку 4 до Положення про порядок проведення атестації провізорів;
 • посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії зі спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою встановленого зразка, наведеного в додатку 3 до Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом МОЗ України від № 742;
 • свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних працівників встановленого зразка, наведеного в додатку до Положення про Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів, затвердженого наказом МОЗ України № 198.

Вартість ліцензії на медичну практику

Вартість адміністративної послуги з видачі ліцензії на здійснення медичної практики становить одну мінімальну заробітну плату, встановлену на момент оформлення ліцензії. Оплата може бути здійснена протягом 30 календарних днів з моменту надіслання повідомлення про видачі ліцензії. Після здійснення оплати Ліцензійний орган повинен оформити ліцензію не пізніше ніж через три робочих дні від дати здійснення оплати.

Переоформлення ліцензії на медичну практику

Підставами для переоформлення ліцензії є:
 • зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця;
 • зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи — підприємця;
У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.
Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов’язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії. У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.
Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася. За переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. плата за переоформлення ліцензії зараховується до Державного бюджету України. Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про переоформлення ліцензії.
Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною. Видача дубліката медичної ліцензії Підставами для видачі дубліката ліцензії є: втрата ліцензії на медпрактику; пошкодження медичної ліцензії. У разі втрати ліцензії ліцензіат зобов’язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії. Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, ліцензіат подає відповідному органу ліцензування: заяву про видачу дубліката ліцензії; -непридатну для користування ліцензію (при наявності); -документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.
Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки, виданої органом ліцензування. Орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії видати заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої. За видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензії справляється плата у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за видачу дубліката ліцензії зараховується до Державного бюджету України.
Зупинення дії та анулювання ліцензії Підставами для анулювання ліцензії є:
 • заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
 • акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов; наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця);
 • копія свідоцтва про смерть фізичної особи — підприємця, завірена посадовою особою відповідного органу ліцензування або нотаріально;
 • акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;
 • акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
 • акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
 • акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;
 • акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи — підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб’єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

No Comments

Leave a Comment