Банкрутство фізичної особи-підприємця

SergienkoLawyers > Банкрутство фізичної особи-підприємця

   За зверненням фіз. ос. суд може звільнити з-під арешт. майно у разі, якщо буде укладено договір поруки чи інший виду забезпеченн. виконанн. зобов’язанн. фізичної ос. Після прийняття заяви про порушення справи щодо банкр.  суд накладає арешт на майно фіз.ос., за винятком майна,  яке не може бути стягнено, та майна, що перебуває в заставі з підстав, що не пов’язані із здійсненням такою особою підпр. діяльності.

  За заявою фіз. ос. суд може відкласти розгляд справи про банкр. не більше ніж на 2 місяці для проведення фізичною ос. розрахунків з кредиторами чи укладення мир. угоди.

   За наявності інформації про відкриття спадщини на користь фіз. ос.  суд має право зупинити провадження у справі про банкр. для вирішення  питань щодо спадщини.

  Якщо у встановлений  строк фіз. ос. не надано доказів задоволення вимог кредиторів і не укладено мир. угоди, суд визнає фіз. особу банкр. і відкриває лікв. процедуру.

    З дня прийняття судом постанови про визнання фіз. ос. банкр. і відкриття лікв. процедури:

строки виконання зобов’язань фіз. ос. вважаються такими, що настали;

припиняється нарахування неустойки (штраф, пеня), відсотків (%) та інших економічних санкцій за всіма зобов’язаннями (договорами)  фіз. ос., окрім зобов’язань, що не пов’язані зі здійсненням цією особою підпр. діяльності;

припиняється стягнення з фіз. ос. за всіма виконавчими документами, за винятком виконавчих документів за вимогами про стягнення аліментів, а також за вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян, та за вимогами, не пов’язаними із здійсненням такою особою підпр. діяльності.

    У постанові про визнання фіз. ос. банкр. та відкриття лікв. процедури  суд має призначити ліквідатора банкр. у тому ж порядку, що встановлений для призначення розпорядника майна.

   Лікв. відкриває для цього спец.  рахунок у банку, на який мають бути зараховані кошти, які отримані від продажу майна банкр., та мають бути здійснені розрахунки з кредиторами банкр..

  Офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкр. і відкриття лікв. процедури здійснюється  із зазначенням строку пред’явлення кред. вимог до банкр., який не може перевищувати 2 місяці.
Продажу підлягає усе майно фіз. ос. , за винятком майна, що не включається до складу лікв. маси.

  Якщо в ЄДР юр. осіб та фіз. осіб — підпр. відсутні відомості про припинення підпр. діяльності боржника, після завершення лікв. процедури  суд виносить ухвалу про припинення підпр. діяльності боржника.


                 Особливості задоволення вимог кредиторів фізичної особи, визнаної банкрутом

   Суд розглядає вимоги, які заявлені кред. або боржником, у строки, які передбачені З.У. «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» . Після розгляду передбачених вимог  суд виносить ухвалу про порядок і розмір задоволення вимог кред.
До задоволення вимог кред. із коштів, внесених на спеціальний банківський рахунок, відшкодовуються витрати, понесені у зв’язку з провадженням у справі про банкр. фіз. ос. і виконанням постанови  суду про визнання фіз. ос. банкр. Вимоги кред.задовольняються в такій черговості:

у 1 чергу задовольняються вимоги кред. за зобов’язаннями, забезпеченими заставою майна фіз. ос.; вимоги громадян, перед якими фіз. ос. несе відповідальність за заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, шляхом капітал. відповідних періодичних платежів, у тому числі до Фонду соц. страхування України за громадян, які застраховані у цьому Фонді у порядку, встановленому КМУ, вимоги щодо стягнення аліментів; розрахунки щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), і щодо виплати авторської винагороди, а також задовольняються вимоги, що виникли із зобов’язань щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страх.;

у 2 чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів;

у 3 чергу проводиться розрахунок з іншими кред.;

   Вимоги  наступної черги задовольняються після задоволення вимог попередньої черги. За недостатності коштів для задоволення у повному обсязі всіх вимог однієї черги кошти розподіляються між кред. відповідної черги пропорційно сумам їхніх вимог. Після завершення розрахунків з кред. фіз. ос., визнана банкр., звільняється від подальшого виконання грошових вимог кред., що були заявлені після визнання фіз. ос. банкр..Вимоги, що заявлені після закінчення строку  задовольняються в останню чергу

   Вимоги кред. щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян, вимоги щодо стягнення аліментів, а також інші вимоги особистого характеру, які не були задоволені в порядку виконання постанови господарського суду про визнання фіз. ос. банкр. або які погашені частково чи не заявлені після визнання фіз. ос. банкр., можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про банкрутство фіз. ос. відповідно в повному обсязі або в незадоволеній їх частині в порядку, встановленому цивільним законодавством. Суд за  клопотанням будь-кого з учасників у справі про банкр., арбітр. керуючого або за власною ініціативою має можливість не допустити звільнення фіз. ос. від зобов’язань, якщо боржник:

— ухилявся від виконання зобов’язань щодо погашення боргів;

— вчинив дії щодо приховування майна;

— не надавав  інформацію або надавав неправдиву інформацію  суду, який розглядає справу щодо  банкр..

  Про заборону звільнення фіз. ос. від зобов’язань у зв’язку з припиненням провадження у справі про банкр. суд виносить ухвалу. Протягом 5 років після визнання фіз. ос. банкр. не може бути порушено провадження у справі про банкр. за його заявою. Протягом 3 років після визнання фіз. ос. банкр. ця особа не може бути зареєстрована як фіз. ос.-підприємець, придбавати майно або грошові кошти у кредит, укладати договір поруки, передавати майно у заставу.